Poznański Ośrodek Psychoterapii i Zdrowia Psychicznego

jest miejscem, w którym znajdą Państwo profesjonalną pomoc z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i pomocy psychiatrycznej.

Informacje o Ośrodku

W naszym Ośrodku współpracują ze sobą doświadczeni specjaliści z różnych obszarów pomocy: psychologowie kliniczni, certyfikowani psychoterapeuci (Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz innych Towarzystw Naukowych), terapeuci uzależnień, lekarze specjaliści z zakresu psychiatrii osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Ideą Ośrodka jest praca zespołowa oraz współpraca pomiędzy specjalistami różnych dziedzin, tak aby pacjent mógł uzyskać skuteczną pomoc w szerokim zakresie. Poza osobami pracującymi na ul. Dąbrowskiego, prowadzimy współpracę ze specjalistami zewnętrznymi z zakresu diagnostyki i wspomagania zaburzeń rozwoju oraz diagnostyki spektrum autyzmu dzieci i osób dorosłych, neurologopedii, diagnostyki klinicznej dzieci i młodzieży.

W Ośrodku pracują doświadczeni i certyfikowani specjaliści stosujący metody pracy różnych orientacji teoretycznych, takich jak podejście:

 • systemowe,
 • ericksonowskie,
 • strategiczne nastawione na rozwiązanie,
 • poznawczo-behawioralne,
 • psychodynamiczne.

Wszyscy terapeuci poddają swoją pracę regularnej indywidualnej superwizji, w ramach Ośrodka praktykujemy także regularną superwizję zespołu.

Działamy zgodnie ze standardami Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

Zapisanie na konsultację psychologiczną poprzedza krótka rozmowa telefoniczna z terapeutą, która umożliwia skierowanie osoby do terapeuty specjalizującego się w pracy z określonym zakresem trudności psychologicznych. Praca w zespole sprzyja optymalnemu doborowi psychoterapeuty dla osoby potrzebującej profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Jeżeli terapeuta nie odbiera telefonu prosimy i przesłanie wiadomości tekstowej na telefon, ewentualnie wiadomości e-mail. Terapeuta oddzwoni w wolnej chwili.

Odwołanie wizyty w tym samym dniu wiąże się z konsekwencją pokrycia kosztów spotkania.

Oferta usług specjalistycznych

Konsultacja psychologiczna

Obejmuje najczęściej od 1 do 3 spotkań, podczas których koncentrujemy się na dokładnym nazwaniu/określeniu trudności, z którymi zgłasza się dana osoba. Ważne jest aby właściwie zdiagnozować obszary życia, których dotyczy problem oraz mechanizmy, które go tworzą i podtrzymują. W trakcie konsultacji osoba zgłaszająca się otrzymuje od terapeuty informacje zwrotne jaka jest możliwość poradzenia sobie z daną trudnością, i która forma pracy będzie najbardziej optymalna w aktualnej sytuacji. Podczas konsultacji podejmuje się często decyzję o rozpoczęciu psychoterapii lub o ewentualnej konieczności konsultacji z lekarzem psychiatrą lub innej specjalizacji.

Diagnoza kliniczna

W Ośrodku oferujemy diagnostykę psychologiczną osób dorosłych, obejmującą: - badanie funkcji poznawczych; - badanie neuropsychologiczne, -badanie ilorazu inteligencji, - badanie osobowości, - badanie funkcjonowania emocjonalno-popędowego. Badanie wykonywane jest w oparciu o wywiad oraz przeprowadzenie testów psychologicznych, ich analizę, interpretację oraz omówienie z osobą badaną. Osoba badana otrzymuje pisemny opis badania i wyników, którego forma jest uzależniona od kontekstu zgłoszenia i celu badania.

Interwencja w kryzysie

Jest to kilka spotkań ze specjalistą, podczas których koncentrujemy się na określeniu problemu, zapewnieniu bezpieczeństwa osobie w kryzysie, dostarczeniu wsparcia, analizie możliwych rozwiązań, konstruowaniu planu działania oraz wsparciu we wdrażaniu tego działania. Kluczowym zadaniem, poza minimalizacją zagrożenia fizycznego i psychicznego osoby w kryzysie dla siebie i innych, jest odzyskanie poczucia kontroli i autonomii nad własnym życiem.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia jest niefarmakologiczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych oraz nieprawidłowego funkcjonowania, poprzez oddziaływania psychospołeczne ze strony terapeuty, najczęściej związane z rozmową (mogą też występować inne metody pracy, które zawsze przed zastosowaniem są omawiane z osobą znajdującą się w terapii). Psychoterapia jest potwierdzoną naukowo, skuteczną metodą leczenia, umożliwiającą ustąpienie występujących objawów i wpływającą na długofalową poprawę funkcjonowania, min. poprzez nabywanie nowych strategii i metod radzenia sobie, inne rozumienie przeżywanych problemów oraz samego siebie. Działalność naszego Ośrodka nastawiona jest na profesjonalną pomoc osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności i cierpienia. Stosujemy psychoterapię jako metodę leczenia w zakresie: - zaburzeń adaptacyjnych oraz silnych reakcji emocjonalnych związanych ze stresem, - kryzysów życiowych (w tym strat i żałoby), - trudności w funkcjonowaniu w relacjach, - zaburzeń depresyjnych, - zaburzeń lękowych, fobii, napadów lęku i paniki, - zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych ( w tym zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych), - zaburzeń odżywiania osób dorosłych, - zaburzeń osobowości, - choroby afektywnej dwubiegunowej, - pomocniczo w leczeniu psychoz, - trudności związanych z przebiegiem chorób somatycznych, także nowotworów, - uzależnienia od alkoholu, innych substancji oraz czynności i zachowań ( np. komputer, hazard, seks, zakupy) dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, - pracy z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych, - funkcjonowania osób, które dorastały w rodzinach z problemami uzależnienia (DDA). Psychoterapia indywidualna przyjmuje postać spotkań z terapeutą. Długość sesji wynosi 50 minut. Spotkania w zależności od metod pracy terapeuty odbywają się raz na dwa tygodnie lub raz w tygodniu. Czas trwania terapii jest indywidualnie określany na początku procesu psychoterapii.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

W Ośrodku znajdują się specjaliści prowadzący pracę terapeutyczną ze starszyni dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami w różnych podejściach terapeutycznych. Specjalistyczna pomoc jest potrzebna w sytuacjach kiedy u dzieci/młodzieży występują; - zaburzenia zachowania i emocji; - zaburzenia adaptacyjne; - zaburzenia lękowe, depresyjne, obsesyjno-kompulsywne,- zaburzenia odżywiania. Praca prowadzona jest w zależności od charakteru występującego problemu z dziećmi/młodzieżą oraz ich rodzicami wspólnie oraz indywidualnie.

Psychoterapia par

Jest to forma pracy terapeutycznej dedykowana osobom będącym w stałych związkach, doświadczającym różnego rodzaju trudności w relacji, które w istotny sposób negatywnie wpływają na samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Najczęściej zgłaszane problemy w parach to; kłopoty w komunikacji; brak poczucia współpracy w związku; trudności w zaspokajaniu wzajemnych potrzeb fizycznych i emocjonalnych; trudne relacje z rodzinami pochodzenia partnerów; kryzysy związane ze zdradą, chęcią odejścia jednego z partnerów, zmianą charakteru pracy, narodzinami dziecka, chorobą. Terapia ma na celu udzielenie pomocy w kryzysie; określenie problemów, ich przyczyn oraz mechanizmów utrzymujących problem; szukanie rozwiązań akceptowanych przez obydwu partnerów oraz obudowę prawidłowych relacji, umożliwiających przywrócenie poczucia zadowolenia w związku. Terapia par przeznaczona jest także dla osób, które chcą przygotować się do rozwodu i potrzebują wsparcia w tym zakresie. Prowadzimy terapię par jednopłciowych.

Interwencja rodzinna wobec osoby uzależnionej lub eksperymentującej (internet i komputer, alkohol, środki psychoaktywne, leki, hazard, seks, zakupy, itp.)

W wielu rodzinach często występują sytuacje, kiedy jeden z jej członków, dorosły lub dziecko nadużywa lub w sposób szkodliwy korzysta z , internetu i komputera, alkoholu, narkotyków, leków, hazardu. Może to być objaw uzależnienia lub sygnał, że osoba jest na „drodze” do tej choroby. W wielu przypadkach członkowie rodzin takich osób doświadczają trudności w relacji i komunikacji. Często borykają się z oporem takiej osoby przed sięgnięciem po pomoc lub leczeniem. Bardzo wiele energii rodziny poświęcanej jest na to, by osoba „coś zrobiła” ze swoim problemem. Niejednokrotnie osoba uzależniona nie chce na ten temat rozmawiać, lub przeprasza i obiecuje poprawę. Trudność polega na tym, że mechanizm iluzji i zaprzeczania, w którym żyje osoba z tym problemem, uniemożliwia jej realistyczne widzenie faktów swego uzależnienia. Może tutaj pomóc metoda interwencji rodzinnej, gdzie członkowie rodziny wraz z terapeutą poszukują rozwiązania tego problemu. Celem interwencji rodzinnej jest skłonienie osoby uzależnionej lub eksperymentującej do sięgnięcia po fachową pomoc. Interwencja jest metodą, która – dobrze przygotowana – często doprowadza aktywnego uzależnionego do leczenia.

Terapia uzależnień osób dorosłych

Pomoc terapeuty może się okazać konieczna wówczas, gdy alkohol, środki psychoaktywne, narkotyki, internet, gry komputerowe, seks, zakupy lub inne zachowania stanowią dominujący i najskuteczniejszy sposób radzenia sobie z emocjami, umożliwiają rozładowanie napięcia, a także służą do radzenia sobie z poczuciem pustki, samotności, smutku i innych trudności. Jeżeli zdają sobie Państwo sprawę, że nadużywanie przez Państwa alkoholu, narkotyków lub pewnych zachowań zwiększa liczne problemy w codziennym życiu, warto poszukać skutecznej i profesjonalnej pomocy.

Terapia uzależnień dzieci i młodzieży

W Ośrodku oferujemy profesjonalną pomoc dla starszych dzieci (od 10-12 r.ż.) i młodzieży z problemami uzależnienia oraz ich rodzin. Praca terapeutyczna realizowana jest w formie wspólnych spotkań oraz pracy indywidualnej w zależności od specyfiki zgłaszanego problemu. Duży nacisk jest położony na pracę z rodzicami uzależnionego dziecka/młodej osoby, co w praktyce jest użyteczną pomocą dla rodziców, którzy często nie wiedzą jak postępować i w istotny sposób przyczyniają się do trwającego problemu.

Terapia osób współuzależnionych

Terapia współuzależnienia jest przeznaczona i skierowana do osób poszukujących pomocy dla bliskiej osoby uzależnionej od alkoholu, leków, narkotyków lub kompulsywnych zachowań takich jak hazard, internet, seks, zakupy. Psychoterapia pomoże państwu stopniowo uwolnić się od zajmowania obowiązkami i problemami osoby uzależnionej. Dodatkowo daje szansę uwolnić się od poczucia winy za problemy innych, a także umożliwi skupić się na swoim życiu.

Psychoterapia osób dorastających w rodzinie z problemami uzależnienia (DDA)

Psychoterapia ta jest skierowana do osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym lub narkotykowym, które czują, że doświadczenia z rodziny pochodzenia nadal oddziałują na nich i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie na co dzień w różnych obszarach życia. Dla osób, które doświadczają problemów w okazywaniu uczuć i emocji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi, problemów z samooceną, poczucie osamotnienia, tendencji do przepracowywania się, częste wybuchy złości i agresji oraz trudności z czerpaniem radości z życia. Celem psychoterapii jest pomoc w rozstaniu się z bolesnymi doświadczeniami i zbudowanie innego, nowego spojrzenie na siebie oraz swoje możliwości „tu i teraz”.

Nasz zespół

Agata Kaczmarek-Stożek

tel. 501 644 995

Założycielka Ośrodka. Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka oraz członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychologii i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Czteroletni Kurs Psychoterapii akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Specjalistyczne kwalifikacje zawodowe zdobywała w ramach intensywnego kształcenia podyplomowego oraz odbywając liczne staże z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii (min. w Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala MSWiA w Poznaniu). Uczestniczka i prelegentka konferencji z zakresu psychoterapii i psychologii klinicznej. Pracowała w Wojewódzkim Centrum Pulmunologii i Terakochirurgii w Poznaniu (z osobami chorymi somatycznie oraz ich rodzinami, głównie w przebiegu choroby nowotworowej), Poradniach Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, od 2009 do 2016r. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. W swojej pracy zawodowej łączy elementy terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej, terapii strategicznej oraz hipnoterapii eriksonowskiej. Specjalizuje się w obszarach związanych z sytuacją kryzysów życiowych, straty, żałoby, choroby somatycznej, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych oraz przebytych traum. Prowadzi konsultacje i psychoterapię w języku angielskim.

Ewa Mytych-Chmielowska

tel. 661 968 269

Ukończyła psychologię – ścieżkę kliniczną – w 2008 roku na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoją praktykę rozpoczęła w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, gdzie pracowała do sierpnia 2017 roku, by dalej kontynuować praktykę psychologa klinicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Jednocześnie od 2011 roku praktykuje w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, od 2015 roku w gabinecie prywatnym. W roku 2010 oraz w latach 2012-2014, jako psycholog, zaangażowana była w pracę środowiskową w gminie oraz w szkołach, gdzie pracowała z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, w systemie pracy indywidualnej i spotkań rodzin, par oraz w formie treningów i warsztatów.  Swoje umiejętności psychoterapeutyczne zdobywała w ramach czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, spełniającym formalne wymogi certyfikacyjne szkolenia psychoterapeutycznego określone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zwieńczeniem szkolenia było uzyskanie dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego w roku 2013 roku. W ramach szkolenia odbyła terapię własną. Posiada również przygotowanie do prowadzenia interwencji systemowych na bazie ukończonego Kursu Podstawowego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.

Równolegle ze szkoleniem w zakresie psychoterapii, dzięki licznym stażom i blokom teoretycznym, pogłębiła swój warsztat kliniczny w ramach rozpoczętej w 2010 roku i trwającej 4 lata specjalizacji z psychologii klinicznej. Egzamin końcowy zdała 8 grudnia 2015 roku uzyskując dyplom specjalisty psychologii klinicznej.  W roku 2015 ukończyła Kurs Interwencji Kryzysowej (120godzin) oraz uzyskała Certyfikat Terapeuty Środowiskowego przyznawany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczyła również w kursie nastawionym na pracę w codziennym otoczeniu Pacjenta oraz towarzyszenie jego bliskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę stale superwizuje w trybie superwizji indywidualnych i grupowych. W pracy postępuje zgodnie z etyką zawodu psychologa. Pracuje z zaburzeniami psychicznymi: schizofrenicznymi, depresyjnymi, adaptacyjnymi (problemy emocjonalne i relacyjne, kryzysy życiowe) oraz zaburzeniami osobowości. Usługi terapeutyczne oferuje młodzieży i osobom dorosłym oraz parom. Wykonuje również diagnozy kliniczne: inteligencji, funkcji poznawczych i osobowości oraz wydaje opinie psychologiczne w tym zakresie.

Izabela Owczarczak

tel. 501 209 603

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta środowiskowy Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Absolwentka psychologii i socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła Czteroletni Kurs Psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie akredytowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalistyczne kwalifikacje zdobywała również podczas kursów i szkoleń organizowanych przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii i Wrocławski Instytut Psychoterapii.
Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku k. Obornik Wlkp. i w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Odbyła również staż w Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie. Dodatkowo ukończyła szkolenie „OTWARTY DIALOG i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” i „Intensywny kurs interwencji kryzysowej”.
Zaprasza osoby, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z objawami psychosomatycznymi i pod postacią somatyczną, przeżywające kryzysy w codziennym życiu oraz doświadczające różnego rodzaju strat. Zaprasza pary doświadczające trudności w relacji i potrzebujące zmiany we wzajemnej komunikacji oraz rodziców szukających wsparcia dla swoich dzieci, przeżywających lęki i niepokoje. W pracy z Pacjentem łączy doświadczenie kliniczne z pracą psychoterapeutyczną. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Prowadzi sesje również w języku angielskim.

Iwona Szofer

tel. 691 725 822

Specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychiatrii środowiskowej, psychoterapeuta. Jest absolwentką psychologii UAM w Poznaniu. Ukończyła 4 –letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (WTTS). Doświadczenie kliniczne zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym oraz na Dziennym Oddziale  Rehabilitacji Psychiatrycznej w Poznaniu. Od kilku lat pracuje także ambulatoryjnie oraz prowadzi praktykę prywatną. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz z natręctwami, jak również w pomocy osobom po kryzysach psychicznych. W pracy kieruje się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Agata Piwkowska

tel. 608 601 902

Jest absolwentką Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Ukończyła Czteroletni Kurs Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Podstawowy Kurs Terapii Systemowej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi a także konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała pracując w Szpitalu Rehabilitacyjno- Kardiologicznym w Kowanówku, w Centrum Chorób Serca i Układu Krążenia „IKAR” w Poznaniu oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Poznania. Pracuje z osobami, które cierpią z powodu depresji, zaburzeń lękowych, mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości, przeżywają trudności w relacjach interpersonalnych, zmagają się z chorobą somatyczną, poszukują wsparcia, doświadczają kryzysów życiowych i egzystencjalnych. Pomaga osobom, którym trudno poradzić sobie z własnymi emocjami, doświadczyły straty, przeżywają żałobę. Jest psychoterapeutą, któremu bliskie jest myślenie integracyjne. W pracy terapeutycznej łączy podejście poznawczo-behawioralne i systemowe. Dobiera metody oddziaływań do konkretnego człowieka i niepowtarzalnego problemu z jakim przychodzi. To on jest drogowskazem. Nie odwrotnie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Agnieszka Grzesiak

tel. 696 284 714

Jest psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, konsultacje dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz spotkania konsultacyjne poprzedzające proces terapii. Pracuje jako psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Poradni Zdrowia Psychicznego Medicor w Poznaniu, Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, Wojskowej Pracowni Psychologicznej, Fundacji "Aktywizacja" wspierającej osoby niepełnosprawne na rynku pracy, II Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, Ośrodku Psychoterapii "Empatia" oraz Centrum Psychoterapii i Neurologopedii ERGO. Swoją pracę superwizuje w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna i psychologia zdrowia i choroby) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje z osobami, które doświadczają depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczają bezradności, poczucia braku wpływu na wydarzenia w swoim życiu, doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz podejmowaniu decyzji - doświadczają lęków związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub mają dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym, doświadczają trudności w określeniu własnych potrzeb i odnalezieniu swojego miejsca - cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poczucia winy, osamotnienia, chcą mieć większy wgląd we własne przeżycia, przeżywają kryzys, doświadczają trudności, z którymi sami nie są sobie w stanie poradzić, mają trudności w adaptacji do nowego otoczenia.

Małgorzata Romanowska

tel. 791 928 773

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pracuje w nurcie psychologii systemowej. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, studia podyplomowe Psychologia Transportu na SWPS w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Doświadczenie zdobyła podczas prowadzenia warsztatów, zajęć psychoedukacyjnych, konsultacji psychologicznych oraz interwencji kryzysowej. Pracowała w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, Centrum Treningu Uwagi Słuchowej Metodą Tomatis’a w Poznaniu, Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu, prowadziła wiele autorskich projektów w społecznościach lokalnych. Aktualnie pracuje także na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i prowadzi konsultacje psychologiczne dla pacjentów poradni Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, oraz terapię rodzinną uwzględniając perspektywę systemową.

Karol Świeca

501 499 349

Studia lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu ukończył w 2009. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskał w kwietniu 2016 - staż specjalizacyjny odbywał na męskim oddziale psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od stycznia 2017 odbywa szkolenie specjalizacyjne z seksuologii w Instytucie Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie. Ukończył podstawowy kurs psychoterapii systemowej (WTTS Poznań). Doświadczenie zawodowe zdobywał na oddziałach psychiatrycznych (Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Szpital MSW w Poznaniu, Szpital MSW w Jeleniej Górze - Cieplicach), ostrych dyżurach psychiatrycznych (Izba Przyjęć Katedry Psychiatrii w Poznaniu), oddziale detoksykacji (OLAZA Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu) oraz poradniach zdrowia psychicznego (ul. Opolska i os. Pod Lipami w Poznaniu). Wystawia tylko uzasadnione zwolnienia lekarskie i zaświadczenia o stanie zdrowia.
Za wystawienie recept, druków zwolnień lekarskich lub orzeczeń o stanie zdrowia nie pobiera dodatkowych opłat.

Karol Świeca - ZnanyLekarz.pl

Katrzyna Jaśniewicz | Psycholog

Katarzyna Jaśniewicz

781 156 404

Psycholog, psychoterapeuta integratywny, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła Psychologię - ścieżkę kliniczną w 2009 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką czteroletniego Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie oraz I. modułu Szkoły Terapii Uzależnień w Poznaniu akredytowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Hospicjum w Licheniu, w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego w Poznaniu, w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Psychoterapii ARCUS w Golęczewie k. Poznania, w Caritas Poznańskiej, w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku. W swojej pracy wykorzystuje podejście zintegrowane respektujące wolność i godność osoby. Integracja dotyczy poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego osoby. Korzysta z dorobku wielu nurtów terapeutycznych m.in. psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego dobierając metody terapeutyczne do konkretnej sytuacji życiowej osoby i trudności z którymi się zmaga. Zaprasza osoby, które chcą lepiej poznać i rozumieć siebie, lepiej rozpoznawać własne emocje i konstruktywnie radzić sobie z nimi, są w trakcie kryzysu, żałoby, straty, potrzebują psychicznego wsparcia, doświadczają trudności w relacjach z innymi, cierpią w związku z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, trudno im uwolnić się od bolesnej przeszłości. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Agata Dutkiewicz | Psycholog | Dietetyk

Dr n. med. Agata Dutkiewicz

tel. 667 962 297
email kontakt@centrum-psychodietetyki.pl

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego i psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Z wyróżnieniem obroniła doktorat o tematyce zaburzeń odżywiania, który realizowała w Katedrze Psychiatrii UMP. Uczestniczyła w szkoleniach psychoterapeutycznych: kurs podstawowy terapii systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym (UMP) oraz w szkoleniach tematycznych z zakresu: terapii samouszkodzeń, terapii traumy, psychoterapii z elementami pracy z ciałem, leczenia zaburzeń odżywiania.
Doświadczenie zawodowe: staże kliniczne (dietetyczne i psychologiczne) w: poradniach zaburzeń metabolicznych Szpitali Klinicznych UMP, poradni IPSIS, Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, Klinice Psychiatrii Dorosłych UMP, praca w: Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, poradni Termedica, gabinetach specjalistycznych Amonaria.
Jest wykładowcą akademickim, autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych scalających wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii. Pomoc dietetyczna: skierowana do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, zmagających się z chorobami dietozależnymi (otyłość, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia hormonalne, zaburzenia odżywiania), prowadzenie żywieniowe pacjentów bariatrycznych, wspomaganie dietetyczne leczenia zaburzeń psychicznych.
Pomoc psychodietetyczna: skierowana do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, zmagających się z problemem błędnego koła odchudzania, emocjonalnym jedzeniem, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, zaburzenie z napadami objadania, ARFID, ortoreksja), rodzin z trudnościami w jedzeniu u dzieci (wybiórczość pokarmowa, nadwaga i otyłość dziecięca, nietypowe zachowania żywieniowe). Metody psychodietetyczne mogą być pomocne w leczeniu chorób dietozależnych oraz w leczeniu bariatrycznym otyłości.
Pomoc psychoterapeutyczna: w formie indywidualnej terapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży i/lub w formie psychoterapii rodzinnej. Obszary pomocy: zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju (depresja, ChAD), zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zachowania autoagresywne, zaburzenia obrazu ciała. Psychoterapia prowadzona w nurcie integracyjnym, z uwzględnieniem kontekstu systemowego. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Katarzyna Szymanowska | Psycholog

Katarzyna Szymanowska

tel. 535 237 774

Specjalista psycholog kliniczny, specjalność neuropsychologia kliniczna. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychologii (specjalność psychologia kliniczna dorosłego) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach 4-letniej specjalizacji w psychologii klinicznej odbyła szkolenie teoretyczne z zakresu bloku szczegółowego: neuropsychologia kliniczna w Europejskim Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach umiejętności praktycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach medycznych specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej (Bonifraterskie Centrum Zdrowia Marysin-Piaski, SP ZOZ MSWiA w Poznaniu, SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie). Specjalizuje się w diagnozie oraz rehabilitacji neuropsychologicznej. Aktualnie pracuje jako psycholog kliniczny w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Yuliia Verhulesova | Psycholog

Yuliia Verhulesova

tel. 575 213 043

Ukraiński psycholog. Uzyskała specjalność "Psychologia" na Narodowym Pedagogicznym Uniwersytecie im.Mykhaila Dragomanowa w Kijowie (2009). Kontynuowała naukę na studiach podyplomowych "Teoria i praktyka arteterapii" we Wschodnioukraińskim Stowarzyszeniu Arteterapeutów. W Zachodnioukraińskim Stowarzyszeniu Psychologów Sztuki i Arteterapeutów studiowała na 2-letnim kursie "Technologie wizualne w poradnictwie psycholog11icznym", a także na kursach specjalistycznych "Rysunek jako środek rozwoju dziecka" oraz "Korekcja objawów psychosomatycznych metodami arteterapii". Posiada specjalizację w pracy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności ukończyła kurs "Psychokorekcja dzieci, psychoterapia i poradnictwo" (Instytut psychologii racjonalno-intuicyjnej "Ya" w Kijowie). Pracuje z dziećmi z trudnościami w rozwoju emocjonalnym (ASD, ADHD, itp.) w podejściu DIR Floortime. Jest certyfikowanym specjalistą poziomu podstawowego w tej dziedzinie, znajduje się w ogólnym rejestrze specjalistów DIR Floortime (USA). Ukończyła państwowy kurs doskonalenia zawodowego "Teoria i praktyka psychologicznego doradztwa klientom w sytuacjach ekstremalnych i kryzysowych" na Uniwersytecie G. Skovorody w Perejasławiu. Przeszła szkolenia z wielu programów i obszarów pomocy dzieciom i dorosłym, którzy doświadczyli traumy lub straty bliskich ("8-step program do pracy ze stratą", "Dzieci i wojna", TBRI, EBTS) Od 2007 roku posiada doświadczenie w organizacjach pomagających dzieciom w sytuacjach kryzysowych. Pracowała w prywatnej szkole i centrum rozwoju dziecka. Od 2013 roku prowadzi prywatną praktykę. Jest członkiem Narodowego Towarzystwa Psychologicznego. Stale uczestniczy w konferencjach zawodowych, specjalistycznych szkoleniach i seminariach. Zapewnia pomoc psychologiczną dzieciom i dorosłym z Ukrainy, które doświadczyły traumy i utraty bliskiej osoby, mają trudności z adaptacją w nowym środowisku. Pomaga w nawiązaniu relacji dziecko-rodzic, pokonaniu lęków, niepokojów, depresji, zwątpienia w siebie, zachowań agresywnych.

Український психолог. Здобула спеціальність "Психологія" у Національному Педагогічному Університеті ім.М.Драгоманова в м.Київ (2009). Продовжила навчання на післядипломному курсі "Теорія і практика арт терапії" у Східноукраїнській асоціації арттерапевтів . В Західноукраїнській асоціації артпсихологів і арттерапевтів навчалась на 2х річному курсі "Зображувальні технології в психологічному консультуванні" , а також на спеціалізованих курсах "Малюнок як засіб розвитку дитини" та "Корекція психосоматичних проявів методами арттерапії". Має спеціалізацію у роботі з дітьми та підлітками, зокрема закінчила курс "Дитяча психокорекція, психотерапія та консультування" (Інститут раціонально- інтуїтивної психології "Я" в м.Києві). Працює з дітьми, які мають труднощі розвитку емоційної сфери (РАС, СДУГ та ін.) у підході DIR Floortime. Є сертифікованим спеціалістом базового рівня у цьому напрямку, знаходиться у загальному реєстрі спеціалістів DIR Floortime(USA). Закінчила державний курс підвищення кваліфікації "Теорія і практика психологічного консультування клієнтів у екстремальних і кризових ситуаціях" в Університеті Г.Сковороди у Переяславі. Проходила навчання за рядом програм і напрямів допомоги дітям і дорослим, які пережили травму або втрату близьких ( "8 крокова програма по роботі з втратою", "Діти і війна", TBRI, EBTS) З 2007р.має досвід роботи у організаціях, які допомагають дітям, що опинились у кризових ситуаціях. Працювала в приватній школі і центрі розвитку дитини. З 2013 року веде приватну практику. Являється членкинею Національної психологічної асоціації. Постійно відвідує професійні конференції, спеціалізовані тренінги та семінари. Надає психологічну допомогу дітям і дорослим з України, які пережили травму і втрату близької людини, мають труднощі в адаптації до нового середовища. Допомагає налагодити дитячо- батьківські стосунки, подолати страхи, тривожність, депресивний стан, невпевненість у собі, агресивну поведінку.

Jadwiga Kaczmarek | Dietetyk

mgr inż. Jadwiga Kaczmarek

tel. 601 886 042
email j.kaczmarek@dietetyk-poznan.com.pl

Dietetyk, specjalista do spraw żywienia i żywności. Ukończyłam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na kierunku Technologia Żywności, specjalność Żywienie Człowieka. Jestem również absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Warszawie studiów podyplomowych Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych. Swoją wiedzę poszerzam na bieżąco uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach naukowych. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, szukam przyczyny jego problemu, dobieram odpowiednie metody mające na celu odzyskanie zdrowia. Dzięki holistycznemu podejściu do człowieka pomagam wypracować i na trwałe wprowadzić prawidłowe nawyki żywieniowe i prozdrowotny styl życia. W swojej praktyce kieruję się zasadą, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Zajmuję się zagadnieniami związanymi z funkcją jelit i mikrobioty, a także zależnością pomiędzy niedoborami mineralno-witaminowymi a współistniejącymi chorobami.
Specjalizuję się w:

 • chorobach żołądka( refluks, zgaga)
 • chorobach jelit ( SIBO, IBD, IBS, celiakia)
 • chorobach metabolicznych
 • nadwadze
 • chorobach układu krążenia
 • żywieniu kobiet w ciąży i okresie laktacji

Marta Mozol-Jursza

Marta Mozol-Jursza

tel. 793 030 555

Lekarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, tytuł lekarza uzyskała w roku 2011.
W roku 2012 rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, które ukończyła w lutym 2019, uzyskując tytuł specjalisty.
Od roku 2012 pracuje na oddziale stacjonarnym psychiatrii dzieci i młodzieży w szpitalu imienia Karola Jonschera w Poznaniu, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Ponadto konsultuje wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu oraz jest członkiem zespołów dwóch Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.
Psychiatria środowiskowa oraz praca zespołowa, wielospecjalistyczna, jest głównym obszarem jej zawodowych zainteresowań.
Uczestniczy w superwizjach grupowych Polskiego Instytutu Ericksonowskiego oraz licznych szkoleniach dotyczących psychoterapii i psychiatrii.
Od czerwca 2023 jest członkiem zespołu Poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Zdrowia Psychicznego.

Współpraca

Kontakt

Telefon

+48 510 289 059

Adres

Poznański Ośrodek Psychoterapii i Zdrowia Psychicznego
ul. Dąbrowskiego 7/4 (1 piętro)
60-838 Poznań